Obchodní podmínky


Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou vydané MgA. Annou Dušákovou, se sídlem Kounice 345, PSČ 289 15, IČ: 00798851, zapsanou v živnostenském rejstříku (dále jen "fotografka"), v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a upravují vzájemná práva práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy o poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva") nebo v souvislosti s ní uzavírané mezi fotografkou a objednatelem (dále jen "klient").

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy (smluvní dohody) uzavřené mezi fotografkou a klientem, na která je klient před uzavřením smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient souhlasí, že se tyto VOP stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografkou a klientem se řídí právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14. 10. 2022

Předmět a objednávka fotografických služeb

Předmětem fotografických služeb je zhotovení fotografií fotografkou pro klienta na základě jeho objednávky, a to ve formě balíčku upravených fotografií v elektronické podobě.

Objednávku je možno učinit telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí. Potvrzením objednávky klient souhlasí, že se tyto VOP stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Termín focení závisí na naplněnosti kapacity fotografky, požadovaného počtu fotografií a v případě focení v exteriéru také na počasí, které může být důvodem pro posun focení na jiný volný termín.

Cena fotografických služeb

Počet a cena fotografií závisí na vybraném balíčku, jejichž seznam je k dispozici na stránce služby, popřípadě je cena sjednávána individuálně.

Cena za zvolený balíček fotografií bude řádně a včas uhrazena bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury. Dílo je odesláno objednateli až po uhrazení ceny v plné výši.

Realizace focení

Focení se realizuje v předem sjednaném termínu, který je nutné přesně dodržovat. Dřívější příchod klienta není žádoucí, pozdní příchod o více než 30 minut bez předchozí omluvy bude důvodem ke zrušení objednávky.

Předpokladem pro dodržení časového rámce fotografování a optimální záběry je řádná spolupráce klienta a dodržování pokynů fotografky při pořizování fotografií.

Nevhodné chování nebo urážlivé jednání klienta může být důvodem k zastavení prací a předání nedokončeného díla bez snížení sjednané ceny.

V případě, že objednatel požaduje fotografování na jiném místě, než zhotovitel nabízí, je účtován poplatek za dopravné ve výši 10 Kč/km. 

Sjednané termíny focení musí být odloženy nebo zrušeny nejpozději jeden den před zahájením focení. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín.

Fotografka je oprávněna zrušit nebo odložit termín focení z vážných důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (e-mail, zpráva na Facebooku nebo SMS).

Při focení v lokalitách s poplatkem za vstup (jako jsou např. zahrady, zámecké parky apod.) není vstupné nebo jiné poplatky za fotografku součástí ceny. Tyto poplatky hradí klient.

U míst, kde není aktuálně jiná možnost parkování než placené parkování, bude poplatek za parkování připočten k ceně.

Bez předchozího souhlasu fotografky je zakázáno v průběhu fotografování pořizovat jakýkoliv vizuální nebo audiovizuální záznam práce fotografky.

Výběr, zpracování a dodání fotografií

Fotografie k finální úpravě vybírá primárně fotografka, nebo, pokud se tak strany dohodnou, vybírá fotografie klient z online galerie s náhledy a vodoznakem.

Všechny vybrané fotografie jsou upravované dle stylu fotografky. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografky není důvodem k reklamaci fotografií.

Fotografka neručí za počet upravených fotografií v případě, že dojde k výraznému omezení možností focení ze strany klienta (čas na focení, neochota pózování apod.). V takových případech nemá klient nárok na snížení ceny.

Neupravené fotografie fotografka neposkytuje.

Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci díla.

Na žádost klienta je možné provést lehké úpravy proporcí. V případě nadstandardních úprav (zeštíhlení, odstranění tetování, úprava zubů, vlasů a dalších retuší) je účtován příplatek dle jejich náročnosti.

Tisk fotografií je možný za příplatek, jehož výše je stanovena individuálně dle domluvy.

Lhůta dodání fotografií je 1 - 6 týdnů od uhrazení ceny v plné výši.

Hotové fotografie jsou zasílány nahráním na internetové úložiště, kde si je klient může stáhnout.

Vybrané a upravené fotografie archivuje fotografka po dobu 3 měsíců od předání hotových fotografií.

Autorská práva

Na všechny fotografie pořízené fotografkou se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"). Klient nesmí fotografie užívat ke komerčním účelům, propagaci či prodeji třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu fotografky.

Souhlas s použitím fotografií

Fotografka si vyhrazuje právo a možnost použít fotografie z focení do svého portfolia, k propagaci své činnosti, ve svých nabídkách, k reklamním a obchodním účelům, na sociálních sítích a na svých webových stránkách. Pokud s použitím fotografií klient nesouhlasí, musí tuto informaci fotografce oznámit nejpozději v den focení.